فیزیک دوم دبیرستان فصل اول بردارها

حجم فایل : 638.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 27
بنام خدا فیزیک دوم دبیرستان
فصل اول: بردارها جمع بردارها:
1- حاصل جمع چند بردار را برآیند آن بردارها نیز می نامند.
2- برای به دست آوردن جمع دو بردار و مطابق شکل ابتدا از نقطه برداری هم اندازه و هم جهت با و سپس از انتهای برداری هم اندازه و هم جهت با رسم می کنیم برداری که ابتدای را به انتهای وصل می کند بردار برآیند می باشد. 3- جمع برداری خاصیت جا به جایی دارد یعنی حاصل جمع دو بردار به ترتیب بردارها بستگی ندارد. 4- اگر دو بردار و بر هم عمود باشند بزرگی برآیند آنها از رابطه زیر بدست می آید. مثال:
دو بردار و عمود بر هم هستند بردار برآیند آنها را رسم کرده و اندازه آن را به دست آورید؟ 5- اگر دو بردار و هم جهت باشند اندازه برآیند آنها برابر است با حاصل جمع اندازه بردارها 6- اگر دو بردار و هم راستا و در خلاف جهت هم باشند بردار برآیند هم راستا و هم جهت با بردار بزرگتر خواهد بود و اندازه آن با قدر مطلق تفاضل اندازه های دو بردار برابر است. مثال:
دوبردار و به ترتیب 10 واحد و 15 واحد می باشند برآیند این دو بردار را در دو حالت بررسی کنید.
الف) هم راستا و هم جهت باشند
ب) هم راستا و خلاف جهت باشند. الف ب 7- برای تعیین برآیند چند بردار بردارها را به دنبال هم رسم می کنیم (ابتدای هر یک بر انتهای دیگری منطبق شود). برداری که ابتدای اولی را به انتهای آخری وصل می کند بردار برآیند خواهد بود. اگر سه بردرا مطابق شکل به صورت اضلاع مثلث قرار بگیرند آنگاه برآیند سه بردار صفر می شود. اندازه هر ضلع از جمع دو ضلع دیگر کوچکتر و از تفاضل آنها بزرگتر می باشد برای تعداد بیش از سه بردار که برآیند آنها صفر است یک چند ضلعی خواهیم داشت. مثال: برآیند دو نیروی عمود بر هم برابر 100 نیوتون و اندازه نیروی بزرگتر برابر اندازه نیروی کوچکتر است زاویه بین نیروی کوچکتر و برآیند چند درجه است؟ تمرین:
1- اندازه برآیند دو نیروی عمود بر هم است اگر نیروی بزرگتر با نیروی برآیند زاویه 30 بسازد اندازه نیروی کوچکتر چند نیوتون است؟ 2- اگر برآیند دو نیروی و بر نیروی کوچکتر عمود باشد بزرگی برآیند دو نیرو بر حسب نیوتن کدام است؟

1) 2) 3) 4) تفریق دو بردار:
1- حاصل تفریق دو بردار و برداری مانند است که اگر با بردار جمع شود حاصل آن بردار می شود. برای به دست آوردن نخست دو بردار و را مطابق شکل از یک نقطه رسم می کنیم برداری که ابتدای آن بر انتهای بردار و انتهای آن بر انتهای بردار منطبق باشد بردار است. 2- اگر زاویه بین دو بردار هم اندازه 60 باشد بزرگی بردار تفاضل آنها هم اندازه با ه...